სიახლეები

დიდუბე ჩუღურეთის რაიონულ პროკურორს მარიამ ნიკოლაშვილს, დიდუბე ჩუღურეთის საოლქო პროკურორს ნანა ხუნჯუას საქართველოს გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს

დიდუბე ჩუღურეთის რაიონულ პროკურორს მარიამ ნიკოლაშვილს, დიდუბე ჩუღურეთის საოლქო პროკურორს ნანა ხუნჯუას საქართველოს გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს

ზემოხსენებულ საქმესთან დაკავშირებით მიდის გამოძიება 115 ე მუხლით  ასევე მე ჩავატარე საგამოძიებო მოქმედაბა მოგაწოდეთ მტკიცებულებები რაც ცხადყოფდა რომ მოხმდარი იყო მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია

განმიმარტეთ რატომ არ იწყებთ გამოძიებას როცა გაქვთ ყველა საჭირო  მტკიცებულებები გამოძიების დასაწყებად მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციაზე.

რატომ არ ანხორციელებთ სამსახურებრივ მოვალეობას ეფექტურად? რა გააკეთეთ ზემოაღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება  სადაც მიდის სისხლის სამართლის კოდექსის 115მუხლით  გთხოვთ წერილობით მაცნობოთ რა გააკეთეთ

საქართველოს კონსტიტუციის მე17მუხლით  

1ლი ნაწილითადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო.

 თქვენ ნ გმ  საფარმა როცა მიჩივლა ფეისბუქ სტატუსებზე ფალსიფიცირებული მტკიცებულებებით  2020წლის 2ნოემბერს  იმ დღესვე   შემაკავებელი ორდერი გამოაწერინეთ ჩემზე ისე რო არც მოგისმენიათ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე ნაცვლად იმისა რომ გეთქვათ ედავა სამოქალაქო კოდექსით პატივის და ღირსებს შელახვის გამო სასამართლოში.

თქვენი მახინჯი მართლმსაჯულების გამო 5სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერით ჩემი დისკრედიტაცია მოხდა  იმის გამო რომ კანონის ზუსტი დეფინაცია არ იცით!

ეს საქმე სტრაბურგამდე რომ ავიდეს პაპუასების დონედ გამოგვიყვანენ მთელს სახელმწიფოს გამოდის რომ საკუთარ მოქალაქეებს დევნით ფეისბუქში მეგობრებს რა მიწერეს მაგის გამო შემაკავებელ ორდერებს უწერთ.

 მე როცა ვჩივივარ რომ გაყალბებული ფალსიფიცრებული მტკიცებულებები მოგაწოდეს იხ მკიცებულეა დანართი. 1შეცდომაში რატომ არ ინტერესდებით და  რატომ იჩენთ სამსახურებრივ გულგრილობას?

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის

მუხლი 156. დევნა 

1. ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ანდა მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, –

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

2. იგივე ქმედება:

ა) ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით;

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.

 22ო ე მუხლით

საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების გამოყენება ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის ან სხვისთვის გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, −

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.

220 პრიმა მუხლით

1. გულგრილობა, ესე იგი საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რამაც სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია, –

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

 

ლაშა ჯანიბეგაშვილი