სიახლეები

ელისო რუხაძე შოთა ციციშვილის და ბაბუცა პატარიას მიმართ

ელისო რუხაძე შოთა ციციშვილის და ბაბუცა პატარიას მიმართ

ადვოკატმა ლაშა ჯანიბეგაშვილმა მეგაფონით  მიმართა გენერალურ პროკურატურას 2021წლის 16სექტემბერს ბაბუცა აპატარაიას ელისო რუხაძეს და შოთა ციციშვილის მიმართ გამოძიების დაწყების თაობაზედ

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1mlPDPL40PoKpg23Xu39KpkDJV1lKZ9tIKx0HKRhAava5s1ilOvwmaaUI&v=M1-naELmVMA&feature=youtu.be

ს.ს.ს.კ კოდექსის მე100და 101ე მუხლების საფუძველზე გთხოვთ, დაიწყოთ გამოძიება ელისო რუხაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის 159და 381-ე მუხლების საფუძველზე. მოგახსენებთ რომ ელისო რუხაძემ როგორც მესამე გარეშე პირმა 159 მუხლის ფარგლებში მოახდინა ჩემი პირადი მიმოწერის გასაჯაროება. აღნიშნული მუხლის ობიექტური შემადგენლობა გულისხმობს პირადი მიმოწერის ან სხვა პირადი ცხოვრების ამსახველი რაიმე ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელება და გასაჯაროება, დაზარალებული პირის თანხმობის გარეშე, კვალიფიკაციისთვის კი მნიშვნელობა არ აქვს მოჰყვა თუ არა ამას ზიანი, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში, საქმეში 002190121002 დევს აღნიშნული სიუჟეტების ამოღების ოქმი, რომელიც გაკეთდა პროკურორის დადგენილების საფუძველზე, როდესაც ელისო რუხაძემ გამისაჯაროვა პირადი ცხოვრება, კონკრეტულად მიმოწერა, რის შედეგადაც მიზეზ-შედეგობრივად მე მძიმე შედეგამდე  მივედი, მ მის მიერ გასაჯაროება არის დენადი, განგრძობადი ხასიათის(იხ.ლინკები) .მან ჩემი პირადი მიმოწერები 4 სატელევიზიო ეთერებით გაასაჯარავო და შემდგომ ეს სიუჟეტები აიტაცა მთელმა ინტერნეტ სივრცემ და ათასობით ინტერნეტ საიტზე გავრცელდა , შესაბამისად ობიექტურად სახეზე გვაქვს 159 მუხლის მე-1 ნაწილი. 159-ე მუხლი დამთავრებულად ჩადენილად ითვლება იმ მომენტიდან როდესაც დამნაშავემ მოცემულ შემთხვევაში ელისო რუხაძემ პირადი მიმოწერა გადასცა/გაასაჯაროვა ტელევიზიებით , გადასცა ჟურნალისტებს . ხოლო რაც შეეხება სუბიექტურ მხარეს ელისო რუხაძე მოქმედებდა პირდაპირი განზრახვით ,ის აცნობიერებდა თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობას და ბრალეულობას მაგრამ მის ქმედებებს დღემდე განგრძობადი ხაასიათი აქვს , მას სურდა და სურს ჩემი საჯარო დისკრედიტაცია, ცილისწამება რამაც მე საკუთარი თავის თვითმკვლელობამდე მიმიყვანა. ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი 2 ასევე ვითხოვ დაიწყოთ გამოძიება ელისო რუხაძის წინააღმდეგ სსკ 381-ე მუხლის ფარგლებში რაც გულისხმობს, განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლას. მოგეხსენებათ რომ ადმინისტრაციული საქმე, კერძოდ შემაკავებელი ორდერის საქმე რომელიც გამომიწერა დიდუბე ჩუღურეთის სამმართველოს 1 სამმართველოს ფრიად კვალიფიციურმა დეტექტივმა თამაზ ხაჭაპურიძემ, სასამართლოში გასაჩივრდა ჩემს მიერ და პროცესი დაიხურა „მსხვერპლი“ ნინო გოდერძიშვილის და მისი ადვოკატის ელისო რუხაძის დაჟინებული მოთხოვნით (იხ მტკიცებულება მოსამართლის განჩინება საქმეზე 3/7700-20 2020წლის 23დეკემბერი 17:38:32) 2020წლის ახალი წლის წინა დღეებში და გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე ელისო რუხაძემ დაარღვია სასამართლო აღნიშნული განჩIნება განჩინება პროცესის დახურვის შესახებ და დახურული პროცესის დეტალები გაასაჯაროვა 4 სატელევიზიო ეთერით . ობიექტური ქმედებით ეს დანაშაული გამოიხატება მოქმედებაში, სასამართლო გადაწყვეტილების, განჩინების ან რაიმე კონკრეტული აქტის შეუსრულებაში, რაც მოცემულ შემთხვევაში ელისო რუხაძის მხრიდან მოხდა. მან მართლმსაჯულების ინტერესი ხელყო და სასამართლო განჩინება დაარღვია. სუბიექტური მხრივ კი ელისო რუხაძე მოქმედებდა პირდაპირი განზრახვით , მას გათვიცნობიერებული ჰქონდა რომ არღვევდა სასამართლო განჩინებას.ჩადიოდა მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებას. ხოლო მოცემული მუხლის კვალიფიკაციისთვის მოტივს მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ მოტივი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირადი ხასიათი, პროფესიული შუღლი , კონკურენცია, ანგარება(მეტი გრანტის აღება, მოზიდვა) და ა.შ. აღნიშნული დანაშაული ფორმალური ხასიათისაა და დამთავრებულად ითვლება განაჩენის ან რაიმე სასამართლო აქტის შეუსრულებლობის მომენტიდან, და ეს დანაშაული დენადი,, დროში განგრძობადი ხასიათისაა რაც პპირდაპირ ესადაგება ელისო რუხაძის ქმედებას, მან დაარღვია განჩინება და გაასაჯაროვა მისივე მოთხოვნით დახურული პროცესის დეტალები და ეს სასამართლოს დეტალები მისაწვდომია ყველა დაინტერესებული გარეშე პირისთვის სხვადასხვა ინტერნეტ საიტებით. გთხოვთ, დაიწყოთ დაუყონებლივ გამოძიება სსკ 159 და 381-ე მუხლების ფარგლებში და დაადგინოთ საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება. საქმის დეტალები და მოცემულობები რაზეც ამ განცხადებაში ვსაუბრობ გამოკვლეული და შესწავლილია თქვენი პროკურატურის და გამოძიების მიერ შესაბამისად ვითხოვ ამ საქმის ცალკე ეპიზოდად გამოყოფას და ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი 3 დაუყონებლივ გამოძიების დაწყებას, რაც თქვენი მხრიდან დიდ დროს და მეტ შესწავლა გამოკვლევასთან არ არის დაკავშირებული, რადგან ამ საქმეს საკმარისზე მეტად იცნობთ. აღნიშნულ საქმეზე ვითხოვ ზედამხედველობას თბილისის პროკურორის ბატონი ლევან გეგეჩკორის მიერ , ასევე მთავარი პროკურორის ბატონი ირაკლი შოთაძის და პრემიერმინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ. რადგან აღნიშნული საქმე კომპლექსური საკითხია და დეტალურ შესწავლას საჭიროებს და საქმეზე ობიექტურობის მიზნით ვითხოვ აღნიშნული პირების ზედამხედველობას, რაც მეტი კომპეტენტურობის წინაპირობაა.