სიახლეები

დიდუბე-ჩუღურეთის პროკურორების კობა ნოზაძის და ვარლამ გელაშვილის სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებები

დიდუბე-ჩუღურეთის პროკურორების კობა ნოზაძის და ვარლამ გელაშვილის სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებები

ს.ს.ს.კ კოდექსის მე100და 101ე მუხლების საფუძველზე გთხოვთ, დაიწყოთ გამოძიება ორგანიზაცია საფარის ბაბუცა პატარიას ნ.გს რომელიც ნათესავია ადვოკატი შოთა ციციშვილისს,მისი წარმომადგენელ ელისო რუხაძის და სხვათა მიმართ, დანაშაული გათვალისწინებული ს.ს.კ 369-ე მუხლით  მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული საქმის მონაწილის ან მისი წარმომადგენლის მიერ მტკიცებულებათა  ფალსიფიკაცია.

სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ჭეშმარიტების დასადგენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს,ამიტომაც მათი გაყალბება და ამით სასამართლოსთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება საფრთხეს უქნის მართლმსაჯულების განხორციელების ინტერესს და შესაძლებელია სასამართლოს მიერ უსამართლო გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი გახდეს.

ს.ს.კ 369- მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულის ობიექტს წარმოადგენს მართლმსაჯულების ინტერესი, რიგ შემთხვევებში კი ასევე პიროვნების უფლებები და კანონიერი ინტერესები. დანაშაულის საგანს წარმოადგენს სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ საქმეზე არსებული მტკიცებულება.

განსახილველი მუხლით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული საქმის მონაწილის ან მისი წარმომადგენლის მიერ მტკიცებულების ფალსიფიკაციისთვის.

დანაშაულის ობიექტური მხარე გამოიხატება მოქმედებაში რომელიც მიმართულია მტკიცებულების ფალსიფიკაციისაკენ.

ადმინისიტრაციულ სამართადარღვევათა საქმეზე მტკიცებულებად გვევლინება ყოველგვარი ფაქტობრვი მონაცემი,რის საფუძველზედაც კანონით დადგენილი წესით დგინდება ადმინსიტრაციულისამართალდარღვევის არსებობა ან არ არსებობა, პირის ბრალი მის ჩადენაში და სხვა გარემოებები ,რასაც მნიშვნელობა აქვს საქმის გადასაწყვეტად ეს მონაცემები დგინდება ოქმით ადმინისიტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ,ადმინისიტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ახსნა განმარტებით, დაზარალებულის, მოწმის ჩვენებით, ექსპერტის დასკვნით და სხვა.

საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია გულისხმობს მოსარჩელის ან მოპასუხის სასარგებლოდ მტკიცებულების ხელოვნურ გაყალბებას. გაყალბების საშუალებები მრავალგვარია ეს შეიძლება გამოიხატოს დოკუმენტში ცვლილების შეტანაში სხვა რიცხვით დათარიღებაში ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ე.წ მატერიალურ გაყალბებას. ფალსიფიკაცია შეიძლება გამოიხატოს როდესაც საქმეში მონაწილე პირი ქმნის წერილობით დოკუმენტს რომელიც შინაარსობრივად ყალბია, ამ დანაშაულის სუბიექტი სპციალურია იგი შეიძლება იყოს სამოქალაქო ან ადმინისიტრაციულ წარმოებაში მონაწილე პირი ან მისიწარმომადგენელი.

ფაქტობრივი გარემოებები:

 

ორგანიზაცია საფარის პროექტმა გრანტის მიღების მიზნით გამოიყენა მათიადვოკატის შოთა ციციშვილის ნათესავი ქალბატონინ.გ  მათ ყალბი მტკიცებულებებით

 2020 წლის 2ნოემბერს მიმართა ეთიკის კომისიას და სახალხო დამცველს.

2020წლის 2დეკემბერს  ნინი გმ   თავის წარმომადგენელთან ერთად მიმართა პოლიციის  განყოფილებას ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე რაც არ დაკმაფილდა.

ნ ი გს მიერ სახალხო დამცველთან, ეთიკის კომისიაში, პოლიციის განყოფილებაში წარდგენილი იყო ერთი და იგივე სახის მტკიცებულებები,კერძოდ  დასქრინული ფეისბუქ მიმოწერებიასევე ყალბი ანგარიშიდა ყალბი ცნობა.

  ლაშა ჯანიბეგაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყო დანაშაულის ნიშნების არ არსებობის გამო, ვინაიდან ლ.ჯანიბეგაშვილის მიერ საბედნიეროდ პოლიციის განყოფილებაში წარდგენილი იყო სატელეფონო გასაუბრების ჩანაწერი, რითაც დამტკიცდა რომ მუქარას ლ.ჯანიბეგაშვილის მხრიდან ადგილი არ ფქონია,ასევე გამოკითxვის ოქმებით დადასტურდა რომ: ადევნებას ლ.ჯანიბეგაშვილის მხრიდან ნინი გოდერძიშვილის მიმართ ადგილი არ ჰქონია.

2020წლის 2 დეკემბერს პრევენციის მიზნით პოლიციის განყოფილების მიერ გამოწერილი იქნა შემაკავებელი ორდერი ლ.ჯანიბეგაშვილის მიმართ, რაზეც ლ.ჯანიბეგაშვილმა მიმართა სასამართლოს შემაკავებელი ორდერის გაუქმების თაობაზე.

სასამართლო პროცესზე ნ.გ  ე.რუხაძემ და შ.ციციშვილმა წარმოადგინეს  შესაგებელი თანდართული დოკუმენტაციით:კერძოდ 25 26 და 27ივლისის მიმოწერა ,რაც იყო სახე შეცვლილი, ამოჭრილი, გაყალბებული შინაარსობრივად სხვაგვარი, მტკიცებულებები.   გააკეთეს ფაქტის კონსტანტაცია  აღსრულების ეროვნულ  ბიუროში.ლ.ჯანიბეგაშვილი მიმოწერას არ უარყოფს იგი უარყოფს სახე შეცვლილ და შინაარს შეცვლილ მიმოწერას რაც გოდერძიშვილის და მისი ადვოკატების მხრიდან იქნა წარდგენილი , ფაქტის კოსნტანტირებისას მასში განთავსებულ   შინაარსის  ნამდვილობას და მიმოწერის თანმიმდევრობას აღსრულების ეროვნული ბიუროს ფაქტის კონსტანტაცის სამსახური  არ იკვლევს. შესაბამისად   სასამართლომ გაიზიარა ნ.გოდერძიშვილის და მათი წარმომადგენლების მიერ წარმოდგენილი სახეშეცვლილი  და  ამოჭრილი  მტკიცებულებები.  ნ. გოდერძიშვილმა მა მისმა წარმომადგენლებმა ელისო რუხაძემ და შოთა ციციშვილმა  შეიყვანეს შეცდომაში სასამართლო  და დაარღვიეს ლ. ჯანიბეგაშვილის კანონიერი ინტერესი.  სასამართლო ს მიმართ შემაკავებელი ორდერი  დარჩა ძალაში გაყალბებული მტკიცებულებების საფუძველზე.რომელიც დამტკიცდა შემდეგ ლევან სამხარაულსი კომპიუტერული ექსპერტიზით

2021წლის 31 იანვარს ლ. ჯანიბეგაშვილმა მიმართა ფეისბუქ გვერდის ადმინისტრაციას რათა აღდგენილიყო სრული მიმოწერა, ვინაიდან ლაშა ჯანიბეგაშვილს ჰქონდა  მთლიანად წაშლილი ნინი გოდერძიშვილთან ყველა კომუნიკაციის ამსახველი ინფორმაცია .ფეისბუქ ადმინისიტრაციიდან რამოდენიმე დღეში მიიღო  25 26 და 27 ივლისის ფეისბუქ მიმოწერის  სრული ვერსია.

ის დანართი 1.მიმართვა ფეისბუქ ადმინისტრაციას .

 ნ. s  და მათი წარმომადგენლების   ელისო რუხაძემ და შოთა ციციშვილის  მიერ  წარმოდგენილ და ფეისბუქ ადმინსიტრაციის მიერ წარმოდგენილ მიმოწერას შორის არის არსებითი სხვაობა, შინაარსობრივად განსხვავებულია ,ამოჭრილია ნინი გოდერძიშვილის მიერ გამოგზავნილი სმსები და დარჩენილია მხოლოდ ლ.ჯანიბეგაშვილის.  შესაბამისად ნ.გოდერძიშვილმა და მისმა წარმომადგენლებმა  ელისო რუხაძემ და შოთა ციციშვილმა მიზან მიმართულად პირდაპირი განზრახვით  მოახდინეს  მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია, წარადგინეს სახეცვლილი დამახინჯებული მტკიცებულება სასამართლოში, რამაც  ზეგავლენა მოახდინა ადმინისტრაციული  სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და დაირღვა  ლაშა ჯანიბეგაშვილის კანონიერ ინტერესი.

დანართი2 მიმოწერები.

2021 წლის 8 თებერვალს ლ. ჯანიბეგაშვილმა მიმართა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს, კომპიუტერული ექსპერტიზის ჩატარების თაობაზე. რათა მოხდეს მტკიცებულებების ავთენტურობის დადგენა რიტაც უტყუარად დადგინდ არომ ორგანზიაცა საფარს მათ ადვოკატებს ქონდათ ყალბი მტკიცებულებები და ხელოვნურად შექმნილი ყალბი ანგარიშები 

დანართი  3  ექსპერტიზის  დანიშვნა.

დამატებით აღვნიშნავ რომ უამრავჯერ აქვს მიმართული ლაშა ჯანიბეგაშვილს პროკურატურისთვის ასევე მთავრობამაც გადმოაგზავნა გენერალურ პროკურატურაში რომ დაწყებულიყო გამოძიება,  ფალსიფიკაციაზეც მაგრამ ფაქტიურად ქმედითი ნაბიჯები  არაფერი არ გადამდგარა, პროკურატურის მხრიდან გთხოვთ  მყისიერ რეაგირებას  სასწრაფოდ დაიწყოთ გამოძიება, მტკიცებულებების გაყალბებაზე და ზემოაღნიშნულ ფაქტებთან მიმართებით.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გენერალურმა პროკურატურამ

და გენერალურმა ინსპოექციამ ვითხოვ დაუყოვნებლივ მაოხდინოს საქმეზე ზედამხედველობა