სიახლეები

მოსამართლე თამარ მეშველიანის მიმართ შესაძლოა გამოძიება დაიწყოს?

მოსამართლე თამარ მეშველიანის მიმართ შესაძლოა გამოძიება დაიწყოს?

ადვოკატი ლა/შა ჯანიბეგაშვილი

მოსამართლე თამარ მეშველიანის  ქმედებებში შესაძლო დანაშაულის ნიშნებია,,  მან ადმინსიტრაციულ საქმეზე,  საქმეზე რომელიც იყო მიმდინარე და იყო დახურული, მისივე განჩინების საფუძველზედ  მ ი მ დ ი ნ ა რ ე   დ ა ხ უ რ უ ლ ი  ს ა ქ მ ი ს   მასალები გადასცა ადვოკატთა ასოციაციას  დაინტერესებულ მხარეს, ასოციაცია ამ  საქმეში პირდაპირ დაინტერესებული მხარეა 2 საკონსტიტუციო სარჩელი მაქვს შეტანილი  შეიძლება დაიშალოს ასოციაცია.

ეს არის ნათელი მაგალითი დისკრეციული უფლებამოსილების გადამეტების რაც სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ისჯება

ეს ქმედება კი საეჭვოდ  ააშკარავებს ადვოკატთა ასოციაციის საეჭვო კავშირს და კერძოდ დავით ასათიანის შესაძლო კავშირს ბაია პატარაიასთან და მის ორგანიზაცია საფართან. იხ საკონსტიტუციო სარჩელები რომლებიც არსებითზეა https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=10253 .