სიახლეები

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი- წარმატებული საადვოკატო საქმიანობის შედეგად-ჩუქების გაუქმება შევძელით

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი- წარმატებული საადვოკატო საქმიანობის შედეგად-ჩუქების გაუქმება შევძელით

ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი- წარმატებული საადვოკატო საქმიანობის შედეგად-ჩუქების გაუქმება შევძელით

სამოქალაქო საქმიანობაში, ჩუქების გაუქმება მხოლდ და მხოლოდ სასამართლოს მეშვეობით ხდება და  რთული კატეგორიის საქმეს მიეკუთვნება,.ვინაიდან ჩუქების გასაუქმებლად  საქმეში მყარი მტკიცებულებები უნდა იყოს, რომ დადგეს  შედეგი.  

მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით ერთერთ საინტერესო საქმეს მოვყვებით მოკლედ არვწერთ ფაქტებს..

ბებიამ აჩუქა თავის შვილიშვილს უძრავი ქონება ბინა მ ქ.თბილისი სოლოლაკში

ჩუქების შედეგ მადლობის ნაცვლად შვილიშვილი აღარ პატრონობდა  ,უმადურ უღირს ქცევებს იჩენდა,   ბებიის წინააღმდეგ, ,რის გამოც შვილიშვილის წინააღმდეგ  სამართალდმცავების მიერ  დამცავი ორდერის გამოწერა გახდა საჭირო.

 იმ სახლიდან სადაც დაიბადა და გაიზარდა ბებია საკუთარი შვილიშვილი აგდებდა,ავიწროებდა და  შეურაწყოფას აყენებდა და ღიად ქონდა რამდენჯერმე ნათქვამი რომ ბინის გაყიდვა სურდა და საზღვაგარეთ წასვლა ბებიას კი მოხუცთა თავშესაფარში უპირებდა ჩაბარებას,დღედღზე აპირებდა ბინის გაყიდვას მოყავდა სხვადასხვა კლიენტები ბინის სანახავად.

.ბებიამ მეგობრების რჩევით, ძვირადღირებული მაღაკვალიფიციური ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი აიყვანა,რომელმაც პირველ რიგში სასამართლოს მეშვეობით  სადავო ბინაზე სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოიყენა, რითაც ყადაღაა დაადო სადავო ბინას, შემდეგ კი სარჩელი შეიტანა ძირიტადა მისი სასარჩელო მოთხოვნა სამოქალაქო კოდექსის 529 და 530მუხლებს დაეყრდნო.

მოცემულ დავაშია პირველმა ინსტანციამ არ გაიზიარა ბებიის პოზიცია,რის შედეგადაც აპელაციაში მეორე ინსტანციის სასამართლოში  მოხდა სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილება და გაჩუქებული ბინის  უკან დაბრუნება.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 529 მუხლის მე-3ნაწილის თანახმად . ჩუქება შეიძლება გაუქმდეს ერთი წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მჩუქებელი შეიტყობს იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მას ჩუქების გაუქმების უფლებას აძლევს.ამავე კოდექსის 130-ე მუხლის თანახმად, ხანდაზმულობის ვადა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან. მოთხოვნის წარმოშობის მომენტად ჩაითვლება დრო, როცა პირმა შეიტყო ან უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის შესახებ.

ამ მხრივ საინტერესოა ერმანული სამოქალაქო კოდექსი

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 532-ე პარაგრაფის თანახმად, ჩუქების გაუქმება გამორიცხულია არა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გასულია ერთწლიანი ვადა იმ დღიდან, როდესაც ჩუქების გაუქმებაზე უფლებამოსილმა პირმა შეიტყო თავისი უფლების რეალიზაციის წინაპირობების დადგომის შესახებ, რამედ მაშინაც, თუკი მჩუქებელი აპატიებს დასაჩუქრებულს გამოჩენილ უმადურობას.

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 530-ე პარაგრაფის მიხედვით , : 1) ჩუქება შეიძლება გაუქმდეს, თუ დასაჩუქრებული მძიმე შეურაცხყოფას მიაყენებს ან გამოიჩენს აშკარა უმადურობას მჩუქებლის ან მისი ახლო ნათესავების მიმართ.

529 მუხლის ანალიზით ჩუქების გაუქმებას იწვევს დასაჩუქრებულის ისეთი ქცევა 

რაც სერიოზულს საფრთხეს უქმნის საზოგადოების არსებობის ზნეობრივ საფუძვლებს.

ვისაც გაქვთ მსგავსი პრობლემები შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადვოკატს ლაშა ჯანიბეგაშვილს და მარიამ ჭყონიას.

558777733